Veřejné zakázky

Povinnost dodržovat zákon o zadávání veřejných zakázek, který chrání naši společnost před systémovou korupcí, se v rámci veřejného sektoru (v našem případě obce/města a oblast školství) projevuje ve formě velké administrativní zátěže. S orientací v pravidlech, která je nutno přesně dodržet, má mnohdy problém i zkušený zadavatel. V případě evropských projektů může i banální chyba v zadávací dokumentaci vést ke zpětnému odnětí dotace a vysoké pokutě. Zajišťujeme komplexní administraci zadávání veřejných zakázek od vypracování zadávací dokumentace po vyvěšení na profilu zadavatele a ručíme za jejich správnost. Naše služba je poskytována jak v rámci námi realizovaných projektů, tak ji lze poskytnout individuálně (sólo objednávka).

Veřejné zakázky

Základními důsledky y nedodržení pravidel zadávání veřejných zakázek jsou pozastavení procesu administrace zakázky (přezkum UOHS), neproplacení výdajů vztahujících se k zadávacímu řízení, kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně (vrácení celé částky dotace), zahájení trestního řízení (úmyslné jednání). Třeba zdůraznit, že kontrola není prováděna pouze orgány ČR, ale i následně orgány EU.

Nejčastějšími chybami jsou:

Chyby při přípravě VZChyby v průběhu realizace VZChyby po ukončení řízení
Nesprávná hodnota veřejné zakázky
Dělení zakázek
Diskriminační technické podmínky
Netransparentní kvalifikační předpoklady
Kvalifikační kritéria jako hodnotící kritéria
Hodnotící kritéria nejsou transparentní
Neoprávněné výjimky z působnosti zákona
Nevhodný způsob uveřejnění/počet oslovení
Nedodržování jednotlivých lhůt zadání
Nevyloučení při nedodržení kvalifikace
Netransparentní hodnocení nabídek
Nepřípustné složení hodnotící komise
Chybějící vyžadované doklady
Nevyhlášení zakázky na dodatečné práce
Změna podmínek smlouvy ve fázi plnění Archivace dokumentů podle Zákona