Příprava projektu a žádost

Zpracování projektové žádosti je zpravidla administrativně náročné a při realizaci samotného projektu je nutno dodržovat přísná pravidla evidence pro uznatelnost vynaložených nákladů (výdajů). Z tohoto důvodu mnoho škol tento zdroj financování nevyužívá. Přinášíme proto službu, která Vám dlouhodobě zajistí účast ve všech výzvách financovaných z Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání a komunitní činnosti. S minimem vlastní administrativní práce tak zajistíte přísun finančních prostředků na zkvalitnění výuky, materiálního a technického vybavení, vlastního prostředí školy a s její činností spojených aktivit.  Rozpočet Evropské unie na období let 2014 – 2020 počítá s celkovou alokací 20,5 miliardy euro. V jejím rámci bude značná část poskytnuta právě do oblasti vzdělávání. Formou dlouhodobé spolupráce Vám pomůžeme tyto prostředky čerpat. Základem naší činnosti osobní a individuální přístup. Realizace všech projektů je zajištěna sekvencí následujících kroků.

PŘÍPRAVA PROJEKTU A ŽÁDOST

Na základě potřeb, možností a preferencí v souladu s cílem konkrétní výzvy Vám profesionálně zpracujeme projektovou žádost, ve které se budete ucházet o dotační financování projektu. Při tvorbě žádosti využíváme znalosti místního prostředí, osobních konzultací s vedením školy (optimální je zpracovaný výhled rozvoje) a spolupracujeme s dalšími odborníky na danou problematiku. Základem naší činnosti je profesionalita a reflexe potřeb školy.  Naše služby poskytují následující efekty a výstupy, které se individuálně obtížně zvládají.

  1. Šetříme Váš čas, který byste jinak museli věnovat přípravě projektu a jeho příloh.
  2. Známe limity a pravidla, které je třeba dodržovat v rámci podání žádosti a její realizace .
  3. Případné nejasnosti vždy konzultujeme přímo s vyhlašovatelem výzvy.
  4. Zajistíme, že Váš projekt projde formálním hodnocením i hodnocením přijatelnosti.
  5. Zajistíme kompletnost, tedy to, že nebude chybět žádná jeho povinná součást.
  6. Celkové zpracování bude v souladu se základními požadavky dané výzvy.
  7. Při přípravě Vašeho projektu zúročíme své zkušenosti z přípravy žádostí o dotace.

Je skutečností, že u komplexnějších projektů se jako klíčové ukazuje personální zajištěn činnosti, tedy sestavení řešitelského nebo pracovního týmu. Je nezbytné přiřadit konkrétní aktivity a s tím související odpovědnosti konkrétním lidem. To není rutinní činností v rámci základních aktivit školy. Komplexnost přípravy projektu pro podání žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů jednoznačně vyžaduje zapojení zkušeného externího odborníka. V našem případě projektového manažera a administrativních pracovníků (call centrum) Profi školy.