Rozvojový dokument

Prvotním nástrojem rozvoje obce/města je zpracování (aktualizace, doplnění) jejího strategického rozvojového dokumentu (SRDO).  Základem je propojení společných zájmů veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Základem tvorby a následné realizace SRDO je podpora vytvoření partnerství a komunikace mezi sektory s cílem dosažení změn a synergie (integrita území).

Zpracování SRDO podporuje úspěšné a správné cílení čerpání finanční pomoci ze strany strukturálních fondů EU (ESIF) a národních, případně regionálních dotačních titulů. Ty jsou základním prostředkem pomáhajícím snižovat disparity (rozdíly) mezi regiony, spádovými centry a jednotlivými obcemi v jejich rámci, během programovacího období let 2014 – 2020.

Námi nabízený a standardizovaný  SRDO má základní strukturu respektující normativy ČR (MMR) a EU (využití jednotlivých fondů ESIF). Naše nabídka je zaměřena především na objednatele, kteří nemají k dispozici dostatek vlastních kapacit. Tím menší konkurenční schopnost oproti velkým subjektům. Je tedy vhodné využít externí podporu v přiměřené ceně a vysoké kvalitě. To včetně následné podpory, zpracování a administrace jednotlivých v rámci SRDO vymezených projektů. 

Naším cílem je tedy princip komplexní a dlouhodobé spolupráce.

Struktura a vazby jednotlivých částí SRDO

 1. Úvodní částvy
  mezuje metodiku, účel a rozsah zpracování, návaznost na další rozvojové dokumenty a popis SRDO. To včetně zdůraznění odchylek oproti běžně (typicky) obcemi a městy zpracovaným materiálům (především jde o oblast SWOT a strategie, bilanční situace, fixní a rozvojový rozpočet, výhled financování rozvoje, kvalitativní analýza rizika, realizační procesy - akční plány).
 2. Analytická část
  zahrnuje SW analýzu vnitřního prostředí (specifikace území, souhrnné statistické informace, sociální věci, kultura a volný čas, infrastruktura a služby, životní prostředí a krajina, podnikatelské prostředí, informační technologie, bilance a rozpočet, řešení rozvoje území. Souběžně je našimi poradci realizována OT analýza vnějšího prostředí (forma kvalitativní PEST analýzy).
 3. Strategická část
  vychází prvotně z analýzy SWOT a v jejím rámci stanovené strategie a dlouhodobé vize rozvoje a jejich jednotlivých cílů. Na jejich základě jsou specifikovány priority rozvoje (prioritní osy/rozvojové aktivity)obce/města. V rámci prioritních os jsou podrobně specifikovány jednotlivé projekty/aktivity včetně zdrojů a způsobu financování, dokumentace a procesu realizace.
 4. Implementační část
  upřesňuje proces reálného zavedení SRDO do praxe. Vychází z ekonomiky a financování rozvoje (výchozí rozpočet – stálý a rozvojový, výchozí bilanční situace, stálý a rozvojový bilanční a rozpočtový výhled). Vše vychází z akčního plánu, který vymezuje jednotlivé projekty podle významu. Součástí je kvalitativní analýza rizika a návrh opatření pro jejich omezení, časový harmonogram realizace a doporučení pro aktualizaci.