Příprava projektu a žádost

Na základě potřeb obce/malého města, zpracovaného SRDO a monitoringu dotačních titulů profesionálně zpracujeme projektovou žádost, ve které se budete ucházet o financování daného projektu. Při tvorbě žádosti využíváme znalosti místního prostředí, osobních konzultací s vedením, pracovními skupinami jednotlivých oblastí rozvoje a veřejností. Případně spolupracujeme s dalším i odborníky na základě objednávky (variantně projektová dokumentace, studie EIA či oblast komunitního plánování). Je nezbytná příprava rozvoje.

MONITORING DOTACÍ A VÝZEV

Základním materiálem je územní plán. Ten je nutné předat ve schválené (aktuální připravované) podobě s vazbou na rozvoj obce (vazba na rozvojové aktivity, projekty, prioritní osy). Stejně tak další existující dokumentaci vztahující se k dotčenému území (zpracovaná projektová dokumentace investičních projektů, studie vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), dokumenty komunitního plánování aj.). Vše je v našem pojetí součástí SRDO a v jeho rámci navržených projektů (dokumentace vázaná na vlastní realizaci projektů).