Podpora obcí dotace

Prvotním nástrojem rozvoje obce/města je zpracování (aktualizace, doplnění) jejího strategického rozvojového dokumentu (SRDO).  Zpracování SRDO podporuje úspěšné a správné cílení čerpání finanční pomoci ze strany strukturálních fondů EU (ESIF) a národních, případně regionálních dotačních titulů. Námi nabízený a standardizovaný model má strukturu respektující normativy ČR (MMR) a EU (využití jednotlivých fondů ESIF). Naším cílem je tedy princip komplexní a dlouhodobé spolupráce tak, jak ji vyjadřuje uvedené schéma.

PODPORA OBCI DOTACE

V rámci naší činnosti budete mít v návaznosti na zpracovaný SRDO průběžný přehled o výzvách, které jsou již vyhlášeny, nebo které se aktuálně připravují. Doba uzávěrky příjmu žádostí od vyhlášení dané výzvy není dlouhá. Včasná informace o možnosti přihlásit svůj projekt, zařazený do SRDO, je proto zásadní pro jeho kvalitní zpracování. V rámci monitoringu dotací pro obce/města je základem naší činnosti operativní reakce v čase.

Na základě potřeb a zpracovaného SRDO a monitoringu dotačních titulů profesionálně zpracujeme projektovou žádost, ve které se budete ucházet o financování daného projektu. Při tvorbě žádosti využíváme znalosti místního prostředí, osobních konzultací s vedením, pracovními skupinami jednotlivých oblastí rozvoje a veřejností. Případně spolupracujeme s dalším i odborníky na základě objednávky (variantně projektová dokumentace, studie EIA či oblast komunitního plánování). Základem je koordinovaná příprava rozvoje.

Pro skutečné získání přislíbené dotace je nezbytná průběžná komunikace s poskytovatelem dotace, plnění povinností dle harmonogramu projektu, zpracovávání monitorovacích zpráv, realizace výběrových řízení, řešení potřebných změn a zpracování žádosti o platbu. S tím souvisí značná administrativa a znalost všech podmínek a pokynů metodiky. Služby v rámci administrace jsme schopni zabezpečit naším realizačním týmem.